O Firmie

 1. Walne Zgromadzenie

         Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni

         Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spódzielni
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni lub postawienia Spółdzielni w stan upadłości
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w I instancji,
 • uchwalanie zmian statutu
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów za zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich
 • uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz rozstrzygnięcie o uchylenie zawieszenia członka Rady Nadzorczej
 • wyznaczenie likwidatorów Spółdzielni
 • uchwalenie, komu i na jaki cel nastąpi przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Spółdzielni

  2. Rada Nadzorcza

 • Kwiatkowska Urszula         – przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Stefański Józef                     – zca przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • Munnik Ewa                         – sekretarz Rady Nadzorczej
 • Martenka Mirosław            – członek Rady Nadzorczej
 • Felczak Andrzej                   – członek Rady Nadzorczej

   3. Zarząd

 • prezes Zarządu – mgr inż. Elżbieta Kunsztowicz
 • zca prezesa Zarządu – Małgorzata Wieczorek

  

   

 1. W dniu 23.03.1990 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni (12 założycieli),a w dniu 6.04.1990 r. postanowieniem Sądu Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni nr Ars 472.
 2. Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podsumowujące działalność za 2018 r. odbyło się 28.06.2019 r.
 3. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000017140.
 4. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Spółdzielnia zatrudniała ogółem 6 pracowników, na podstawie umów o pracę, w tym:
 • pełnozatrudnionych – 4 osoby, w tym:
  a) pracownicy biurowi (zca prezesa Zarządu jednocześnie gł księgowa, specjalista -członek Zarządu) – 2 osoby,
  b) pracownicy gospodarczy – 2 osoby.
 • niepełnozatrudnionych – 2 osoby, w tym:
  a) prezes Zarządu (1/2 etatu) – 1 osoba,
  b) administrator osiedla (3/4 etatu) – 1 osoba.

Ponadto dodatkowo część robót i usług na rzecz Spółdzielni wykonywana jest na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. W dniu 9.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Zgodnie z przepisami tej ustawy niektóre osoby nabyły z mocy prawa od dn. 9.09.2017 r. członkostwo w Spółdzielni a niektóre je z tym dniem utraciły.
 2. Zmiany ilościowe członków Spółdzielni są następujące:
 • wg stanu na 31.12.2019 r. Spółdzielnia zrzeszała – 348 członków,
 • w 2020 r. z mocy prawa nabyło członkostwo – 9 członków,
 • w 2020 r. przyjęto do Spółdzielni – 3 członków
 • członkostwo w 2020r. utraciło – 20 członków,
 • stan członków na 31.12.2020 r. wynosił – 340 członków.

A. Inwestycje

W 2020 Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji budynków.

B. Termomodernizacja

W latach 2016 i 2017 wykonane zostały audyt energetyczny oraz projekt techniczny budynku B-4 (ul. Okólna 136-136A) w zakresie termomodernizacji.
W 2019 r. na wniosek mieszkańców z budynków przy ul. Okólnej 136-136A i przy ul. Włocławskiej 9 B-D zostały wprowadzone zaliczki na termomodernizację budynków. Termin prac termomodernizacyjnych przewidywany jest na 2021 lub 2022 rok w zależności od możliwości finansowych Spółdzielni i zgromadzonych środków.

C. Remonty i konserwacje

W 2020 r. wykonano szereg prac remontowych i konserwacyjnych na OM „Okólna” objętych planem remontów na 2020 r. jak również robót nie objętych planem.

Na remonty i konserwację w 2020 r. wydatkowano kwotę 49.099,10 zł. (bez nakładów na termomodernizację budynków i modernizację kotłowni).

W 2020 przygotowano i  przeprowadzono modernizację kotłowni w budynku B – 8. W dalszej kolejności przewiduje się modernizację kotłowni z wymianą wszystkich urządzeń w budynku B –9.

A. Grunty

Wg stanu na 31.12.2020 r. Spółdzielnia gospodarowała na 21.038 m2 gruntów, w tym grunty stanowiące:

 1.  własność Spółdzielni – 5.179 m2,
 2. współwłasność – 12.819 m2,
 3. współwłasność (dawniej współużytkowanie wieczyste) – 3.040 m2.

B. Zasoby

 1.  Wg stanu na 31.12.2020 r. Spółdzielnia administrowała 11 budynkami mieszkalnymi, kompleksem 6 garaży szeregowych i pawilonem biurowym na OM „Okólna” o łącznej powierzchni użytkowej 14.347,04 m2, na którą składało się:
 • 290 lokali mieszkalnych o 13.391,24 m2puż,
 • 3 lokale użytkowe o 208,6 m2puż,
 • 42 garaże o 747,2 m2puż.

 2. W w/w zasobach wg stanu 31.12.2020 r. zamieszkiwało 522 mieszkańców (ilość tą ustalono na podstawie danych stosowanych przy naliczaniu opłat za używanie mieszkań).

C. Administracja

Administrowaniem Osiedla zajmuje się administrator, który zatrudniony jest w wymiarze ¾ etatu. Utrzymywaniem porządku na Osiedlu zajmuje się dwóch pracowników (2 etaty) zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zajmują się oni również usuwaniem drobnych awarii oraz wykonywaniem prac konserwacyjno- remontowych na Osiedlu. Nadto utrzymaniem zieleni zajmowała się 1 osoba na podstawie umów cywilnoprawnych.

D. Telewizja

Operatorem telewizji kablowej na Osiedlu jest firma „Multi-Media” oraz Mega-Net. Z odbiorcami programów telewizyjno-radiowych zawierają one indywidualne umowy o świadczenie usług.

E. Czystość na Osiedlu

 1. Dużo uwagi Zarząd i pracownicy Spółdzielni poświęcają utrzymaniu czystości i zieleni na Osiedlu. Utrzymanie we właściwym stanie trawników (ok. 1,8 ha) i żywopłotów (ok. 880 mb) wymaga znacznej ilości czasu i pracy oraz nakładów.
 2. Ciągłym problemem jest niszczenie mienia Spółdzielni. Nadal w wiatrołapach są tłuczone szyby, niszczone oprawy z numerami adresowymi, kradzieże żarówek z klatek schodowych i ciągów piwnicznych, pokrywanie napisami elewacji budynków, niszczenie domofonów i samozamykaczy. Wszystko to pociąga za sobą niemałe koszty, które muszą pokrywać wszyscy mieszkańcy. Stąd też, zgodnie z życzeniami części mieszkańców, zainstalowano w poprzednich latach monitoring na Osiedlu.
 3. Dużym problemem jest zanieczyszczanie Osiedla przez psy i koty. Przypominamy, że w Toruniu obowiązuje w tej kwestii uchwała Rady Miejskiej
  Torunia. Właściciele psów winni przestrzegać tej uchwały i nie dopuszczać, aby ich zwierzęta zanieczyszczały tereny zamieszkałe przez spółdzielców. Nadto apelujemy aby właściciele zakładali swoim psom podczas spacerów kagańce – unikniemy
  w ten sposób ewentualnego zagrożenia dla mieszkańców Osiedla. Spółdzielnia w 2018 r. zamontowała na terenie osiedla cztery punkty z torebkami na odchody. Jednak nie spełniają one swojej roli ponieważ torebki są odwrotnie zawłaszczanie przez pojedyncze osoby

F. Wywóz śmieci

     Od 1.01.2021 r. opłaty za wywóz nieczystości naliczane są na osobę w wysokości 14,00 zł./mc. Spółdzielnia zadeklarowała, że odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny.

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z póżn. zmianami) Zarząd podjął uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali i garaży w poszczególnych nieruchomościach. Wyjaśniamy, że w tut. Spółdzielni nieruchomości stanowią poszczególne budynki mieszkalne wraz z działkami, na których są one zlokalizowane.
  Na terenie Osiedla istnieje 12 nieruchomości, w tym:
  – 5 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
  – 6 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z garażami w kondygnacjach piwnicznych,
  – 1 nieruchomość zabudowana garażami szeregowymi.
  Oprócz w/wym nieruchomości istnieją nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni – dotyczy to działek, na których zlokalizowane są: przepompownia ścieków, drogi i chodniki wewnątrzosiedlowe, place zabaw, biuro Spółdzielni oraz 1 działka niezabudowana między garażem przy ul. Włocławskiej 9 K a granicą działki przy ul. Włocławskiej 3-3D. Wszystkie nieruchomości posiadają swoje księgi wieczyste.
 2. Zgłaszane wnioski o przekształcenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali i garaży w odrębne własności były realizowane bieżąco.
  W 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie spczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.
  Łącznie więc do 31.12.2020 r. ustanowiono odrębne własności dla 105 mieszkań, 2 lokali użytkowych i 31 garaży oraz 1 pomieszczenia gospodarczego.

Informacyjnie Zarząd podaje, że Spółdzielnia spłaca do PKO BP SA:

 1. kredyt (tzw. 40-letni) zaciągnięty na budowę łącznie 28 mieszkań w tym ul. Włocławska 9 – 9 D (26 mieszkań).
  Kwoty przypadające na poszczególne mieszkania spłacają na konto Spółdzielni osoby posiadające tytuły prawne do tych mieszkań.
  W 2020 r.  nastąpiły całkowite spłaty kredytów dla 3 mieszkań.
  Na dzień 31.12.20 r. kredyt spłaca 8 mieszkań w budynku przy ul. Włocławskiej 9-9D.
 2. kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynków przy ul. Okólnej 138-138 B i 140 C-E. Spłata tego kredytu odbywa się z funduszu remontowego przedmiotowych budynków (część).

 

 1. W dn. 28.10.2020 r. przedstawiciele PKO BP SA w Toruniu dokonali kontroli ewidencji analitycznej zadłużeń z tyt. kredytów mieszkaniowych za okres od 2.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
  Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
 2. Ponadto PINB PG w Toruniu przeprowadził kilka kontroli utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji. Zastrzeżenia kontrolujących zostały wykonane odwrotnie.

Z postanowień statutu wynika obowiązek opracowania unormowań wewnętrznych w postaci regulaminów i zasad, które dotyczą:
– regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
– regulamin Rady Nadzorczej,
– regulamin Zarządu,
– zasady używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
– zasady rozdziału kosztów gospodarki zasobami i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
– zasady tworzenia i gospodarowania funduszami,
– zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów.
Ponadto w Spółdzielni obowiązują również regulaminy nie wynikające z postanowień statutu:
– regulamin napraw wnętrz lokali,
– regulamin działalności konserwacyjnej,
– regulamin prowadzenia w lokalach mieszkalnych działalności gospodarczej,
– zasady korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
– zasady i sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji,
– regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych.
Powyższe regulaminy są opracowane na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni oraz na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w Spółdzielni.

SMBDJ „Zakole” informuje, że w dniach 20-30.09.2021 r. kasa Spółdzielni będzie nieczynna. Opłaty prosimy wpłacać na kont bankowe nr 23  10205011 0000 9102 0012 8942.

Aktualności

Zakole – 3.04.2020 r 017

Montaż nowego wyposażenia placu zabaw B-2/B-3

1.04.2019 r. SMBDJ Zakole 062(kadr)

Witamy na naszej stronie!

Na stronie będą publikowane najnowsze wiadomości związane ze Spółdzielnią Mieszkaniową ZAKOLE.
Zapraszamy i zachęcamy do częstszych odwiedzin.

DOKUMENTY

KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych
Zakole

Włocławska 9E
87-100 Toruń

NIP: 879-00-06-230
REGON: 005720615

Biuro spółdzielni czynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:00 – 15:00
09:00 – 17:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00

Kasa spółdzielni czynna

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

08:00 – 11:00
13:00 – 16:00
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: +48 56 651 44 96
Numer telefonu: +48 56 651 44 97
Email: biuro@smzakole.pl
Email: zakole@zis.com.pl