O Firmie

 1. W dniu 23.03.1990 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni (12 założycieli),a w dniu 6.04.1990 r. postanowieniem Sądu Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni nr Ars 472.
 2. Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podsumowujące działalność za 2018 r. odbyło się 28.06.2019 r.
 3. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000017140.
 4. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia zatrudniała ogółem 6 pracowników, na podstawie umów o pracę, w tym:
 • pełnozatrudnionych – 4 osoby, w tym:
  a) pracownicy biurowi (zca prezesa Zarządu jednocześnie gł księgowa, specjalista) – 2 osoby,
  b) pracownicy gospodarczy – 2 osoby.
 • niepełnozatrudnionych – 2 osoby, w tym:
  a) prezes Zarządu (1/2 etatu) – 1 osoba,
  b) administrator osiedla (3/4 etatu) – 1 osoba.

Ponadto dodatkowo część robót i usług na rzecz Spółdzielni wykonywana jest na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. W dniu 9.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Zgodnie z przepisami tej ustawy niektóre osoby nabyły z mocy prawa od dn. 9.09.2017 r. członkostwo w Spółdzielni a niektóre je z tym dniem utraciły.
 2. Zmiany ilościowe członków Spółdzielni są następujące:
 • wg stanu na 31.12.2018 r. Spółdzielnia zrzeszała – 351 członków,
 • w 2019 r. nabyło członkostwo – 14 członków,
 • członkostwo w 2019r. utraciło – 17 członków,
 • stan członków na 31.12.2019 r. wynosił – 348 członków.

A. Inwestycje

W 2019 r. podobnie jak w 2018 r. Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji budynków.

B. Termomodernizacja

W latach 2016 i 2017 wykonane zostały audyt energetyczny oraz projekt techniczny budynku B-4 (ul. Okólna 136-136A) w zakresie termomodernizacji.
W 2019 r. na wniosek mieszkańców z budynków przy ul. Okólnej 136-136A i przy ul. Włocławskiej 9 B-D zostały wprowadzone zaliczki na termomodernizację budynków. Termin prac termomodernizacyjnych przewidywany jest na 2020 lub 2021 rok w zależności od możliwości finansowych Spółdzielni i zgromadzonych środków.

C. Remonty i konserwacje

W 2019 r. wykonano szereg prac remontowych i konserwacyjnych na OM „Okólna” objętych planem remontów na 2019 r. jak również robót nie objętych planem.

Na remonty i konserwację w 2019 r. wydatkowano kwotę 76.053,68 zł. (bez nakładów na termomodernizację budynków i modernizację kotłowni).

Ponadto w watach 2018 i 2019 przygotowano i przeprowadzono modernizację kotłowni w budynkach B – 6 i B – 7. W dalszej kolejności przewiduje się modernizację z wymianą wszystkich urządzeń w budynkach B – 8 i B – 9.

A. Grunty

Wg stanu na 31.12.2018 r. Spółdzielnia gospodarowała na 21.038 m2 gruntów, w tym grunty stanowiące:

 1.  własność Spółdzielni – 5.179 m2,
 2. współwłasność – 12.819 m2,
 3. współużytkowanie wieczyste – 3.040 m2.

B. Zasoby

 1.  Wg stanu na 31.12.2018 r. Spółdzielnia administrowała 11 budynkami mieszkalnymi, kompleksem 6 garaży szeregowych i pawilonem biurowym na OM „Okólna” o łącznej powierzchni użytkowej 14.347,04 m2, na którą składało się:
 • 290 lokali mieszkalnych o 13.391,24 m2puż,
 • 3 lokale użytkowe o 208,6 m2puż,
 • 42 garaże o 747,2 m2puż.

 2. W w/w zasobach wg stanu 31.12.2018 r. zamieszkiwało 542 mieszkańców (ilość tą ustalono na podstawie danych stosowanych przy naliczaniu opłat za używanie mieszkań).

C. Administracja

Administrowaniem Osiedla zajmuje się administrator, który zatrudniony jest w wymiarze ¾ etatu. Utrzymywaniem porządku na Osiedlu zajmuje się dwóch pracowników (2 etaty) zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zajmują się oni również usuwaniem drobnych awarii oraz wykonywaniem prac konserwacyjno- remontowych na Osiedlu. Nadto utrzymaniem zieleni zajmowała się 1 osoba na podstawie umów cywilnoprawnych.

D. Telewizja

Operatorem telewizji kablowej na Osiedlu jest firma „Multi-Media” oraz Mega-Net. Z odbiorcami programów telewizyjno-radiowych zawierają one indywidualne umowy o świadczenie usług.

E. Czystość na Osiedlu

 1. Dużo uwagi Zarząd i pracownicy Spółdzielni poświęcają utrzymaniu czystości i zieleni na Osiedlu. Utrzymanie we właściwym stanie trawników (ok. 1,8 ha) i żywopłotów (ok. 880 mb) wymaga znacznej ilości czasu i pracy oraz nakładów.
 2. Ciągłym problemem jest niszczenie mienia Spółdzielni. Nadal w wiatrołapach są tłuczone szyby, niszczone oprawy z numerami adresowymi, kradzieże żarówek z klatek schodowych i ciągów piwnicznych, pokrywanie napisami elewacji budynków, niszczenie domofonów i samozamykaczy. Wszystko to pociąga za sobą niemałe koszty, które muszą pokrywać wszyscy mieszkańcy. Stąd też, zgodnie z życzeniami części mieszkańców, zainstalowano w poprzednich latach monitoring na Osiedlu.
 3. Dużym problemem jest zanieczyszczanie Osiedla przez psy i koty. Przypominamy, że w Toruniu obowiązuje w tej kwestii uchwała Rady Miejskiej
  Torunia. Właściciele psów winni przestrzegać tej uchwały i nie dopuszczać, aby ich zwierzęta zanieczyszczały tereny zamieszkałe przez spółdzielców. Nadto apelujemy aby właściciele zakładali swoim psom podczas spacerów kagańce – unikniemy
  w ten sposób ewentualnego zagrożenia dla mieszkańców Osiedla. Spółdzielnia w 2018 r. zamontowała na terenie osiedla cztery punkty z torebkami na odchody. Jednak nie spełniają one swojej roli ponieważ torebki są odwrotnie zawłaszczanie przez pojedyncze osoby

F. Wywóz śmieci

Jak ogólnie wiadomo od dnia 1.07.2013 r. obowiązują nowe zasady wywozu i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o czym mieszkańcy zostali powiadomieni pisemnie. Opłaty są naliczane od wielkości gospodarstwa (jedno, dwu, trzy lub czteroosobowego i większego). Przypominamy, że od dn. 1.04.2014 r. wysokość miesięcznych opłat wynosi dla gospodarstwa domowego: 1-osobowego 11,- zł., 2-osobowego – 21,- zł., 3-osobowego – 30,- zł., 4-osobowego i większego – 38,- zł. (uchwała nr 725/14 Rady Miasta Torunia z dn. 20.03.2014 r.). Spółdzielnia zadeklarowała, że odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia (przez m.in. właściciela nieruchomości lub jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie) obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako odpady zmieszane i powiadamia o tym Gminę. Rada Miasta uchwaliła dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wyższe stawki opłat. Dlatego też Zarząd apeluje, aby odpady wyrzucać do właściwych pojemników co spowoduje uniknięcie wyższych opłat.

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z póżn. zmianami) Zarząd podjął uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali i garaży w poszczególnych nieruchomościach. Wyjaśniamy, że w tut. Spółdzielni nieruchomości stanowią poszczególne budynki mieszkalne wraz z działkami, na których są one zlokalizowane.
  Na terenie Osiedla istnieje 12 nieruchomości, w tym:
  – 5 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
  – 6 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z garażami w kondygnacjach piwnicznych,
  – 1 nieruchomość zabudowana garażami szeregowymi.
  Oprócz w/wym nieruchomości istnieją nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni – dotyczy to działek, na których zlokalizowane są: przepompownia ścieków, drogi i chodniki wewnątrzosiedlowe, place zabaw, biuro Spółdzielni oraz 1 działka niezabudowana między garażem przy ul. Włocławskiej 9 K a granicą działki przy ul. Włocławskiej 3-3D. Wszystkie nieruchomości posiadają swoje księgi wieczyste.
 2. Zgłaszane wnioski o przekształcenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali i garaży w odrębne własności były realizowane bieżąco.
  W 2019 r. ustanowiono odrębne własności dla 5 mieszkań.
  Łącznie więc do 31.12.2019 r. ustanowiono odrębne własności dla 105 mieszkań, 2 lokali użytkowych i 31 garaży oraz 1 pomieszczenia gospodarczego.

Informacyjnie Zarząd podaje, że Spółdzielnia spłaca do PKO BP SA:

 1. kredyt (tzw. 40-letni) zaciągnięty na budowę łącznie 28 mieszkań w tym ul. Włocławska 9 – 9 D (26 mieszkań) i ul. Okólna 136 (2 mieszkania).
  Kwoty przypadające na poszczególne mieszkania spłacają na konto Spółdzielni osoby posiadające tytuły prawne do tych mieszkań.
  W 2019 r. nie nastąpiły całkowite spłaty kredytów.
  Na dzień 31.12.19 r. kredyt spłaca 11 mieszkań w budynku przy ul. Włocławskiej 9-9D.
 2. kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynków przy ul. Okólnej 138-138 B i 140 C-E. Spłata tego kredytu odbywa się z funduszu remontowego przedmiotowych budynków (część).
 1. W daniach: 20.03.19 r. oraz od 27.03 do 29.03.2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę w zakresie:
  – prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  – ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu,
  – prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  – wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania dla celów ubezpieczeń społecznych.
  Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
 2. W dn. 30.10.2019 r. przedstawiciele PKO BP SA w Toruniu dokonali kontroli ewidencji analitycznej zadłużeń z tyt. kredytów mieszkaniowych.
  Z kontroli sporządzony został raport, w którym zawarto m.in. następujące stwierdzenia:
  – analityka zadłużeń kredytowych w podziale na poszczególnych członków Spółdzielni prowadzona była właściwie, według obowiązujących przepisów,
  – zapisy księgowe w Spółdzielni były zgodne z zapisami księgowymi w banku,
  – wyliczenie i rozksięgowanie wpłat kwartalnych dokonywane było poprawnie.
  – naliczanie odsetek od zadłużenia wobec Banku odbywało się przy zastosowaniu właściwych stóp procentowych i było zgodne z zapisami bankowymi.
  Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
 3. Ponadto PINB PG w Toruniu przeprowadził kilka kontroli utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji. Zastrzeżenia kontrolujących zostały wykonane odwrotnie.

Z postanowień statutu wynika obowiązek opracowania unormowań wewnętrznych w postaci regulaminów i zasad, które dotyczą:
– regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
– regulamin Rady Nadzorczej,
– regulamin Zarządu,
– zasady używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
– zasady rozdziału kosztów gospodarki zasobami i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
– zasady tworzenia i gospodarowania funduszami,
– zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów.
Ponadto w Spółdzielni obowiązują również regulaminy nie wynikające z postanowień statutu:
– regulamin napraw wnętrz lokali,
– regulamin działalności konserwacyjnej,
– regulamin prowadzenia w lokalach mieszkalnych działalności gospodarczej,
– zasady korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
– zasady i sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji,
– regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych.
Powyższe regulaminy są opracowane na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni oraz na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w Spółdzielni.

Aktualności

Zakole – 3.04.2020 r 068

Zmodernizowana w 2018 r. kotłownia w B-6 z pełną wymianą urządzeń

Zakole – 3.04.2020 r 074

Wejście do kotłowni wbudowanej B-7

Zakole – 3.04.2020 r 054

Zmodernizowana w 2019 r. kotłownia w B-7 z pełną wymianą urządzeń

DOKUMENTY

KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych
Zakole

Włocławska 9E
87-100 Toruń

NIP: 879-00-06-230
REGON: 005720615

Biuro spółdzielni czynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:00 – 15:00
09:00 – 17:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00

Kasa spółdzielni czynna

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

08:00 – 14:00
10:00 – 16:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: +48 56 651 44 96
Numer telefonu: +48 56 651 44 97
Email: biuro@smzakole.pl
Email: zakole@zis.com.pl