Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych - ZAKOLE

O Firmie

 1. W dniu 23.03.1990 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni (12 założycieli),a w dniu 6.04.1990 r. postanowieniem Sądu Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni nr Ars 472.
 2. W dniu 22.06.2018 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni za 2017 r. , które zostało przerwane i dokończone w dniu 2.08.2018r.
  W dniu 30.10.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
  Spółdzielni zwołane na wniosek członków Spółdzielni.
 3. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  pod numerem 0000017140.
 4. Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia zatrudniała ogółem 7 pracowników,
  na podstawie umów o pracę, w tym:
 • pełnozatrudnionych – 4 osoby, w tym: a) pracownicy biurowi (st. księgowa, specjalista) – 2 osoby, b) prawcownicy gospodarczy – 2 osoby.
 • niepełnozatrudnionych – 3 osoby, w tym: a) były prezes Zarządu (1/2 etatu) – 1 osoba, b) gł. księgowa i administrator osiedla (po 3/4 etatu) – 2 osoby.

Ponadto dodatkowo część robót i usług na rzecz Spółdzielni wykonywana jest na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. W dniu 9.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Zgodnie z przepisami tej ustawy niektóre osoby nabyły z mocy prawa od dn. 9.09.2017 r. członkostwo w Spółdzielni a niektóre je z tym dniem utraciły.
 2. Zmiany ilościowe członków Spółdzielni są następujące:
 • wg stanu na 31.12.2017 r. Spółdzielnia zrzeszała – 321 członków,
 • w 2018 r. nabyło członkostwo – 40 członków,
 • członkostwo utraciło – 10 członków,
 • stan członków na 31.12.2018 r. wynosił – 351 członków.

A. Inwestycje

W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji budynków.

B. Inwestycje

 1. W października 2016 r. rozpoczęto termomodernizacje budynku B-1 przy ul. Okólnej 14 C-E, która została zakończona w dn. 18.01.2017 r. Środki na realizację zadania pochodziły z zaliczek wpłacanych przez mieszkańców i zaciągniętego w PKO BP SA kredytu w wysokości 408.000,- zł. Po zakończeniu robót Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał do PKO na zmniejszenie kredytu premię termomodernizacyjną w kwocie 58.408,74 zł.
 2. W grudniu 2016 r. rozpoczęto roboty termomodernizacyjne budynku B-5
  przy ul. Okólnej 138-138B, które zakończono dn. 2.06.2017 r. . Środki na realizację zadania pochodziły z zaliczek od mieszkańców i z kredytu zaciągniętego w PKO w kwocie 410.000,- zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał do PKO na zmniejszenie kredytu premię termomodernizacyjną w kwocie 60.388,12 zł.
 • Spółdzielnia wystąpiła w 2016 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w/wym zadań ze środków unijnych. Wniosek został pod względem formalnym dopuszczony do kolejnych etapów rozpatrywania. Jednak ostatecznie Spółdzielnię powiadomiono, że został on oceniony pozytywnie w ramach oceny I stopnia ale uzyskał zbyt małą ilość punktów w ramach oceny II stopnia (konkurs) i nie zakwalifikowała się do udzielenia pomocy ze środków unijnych.
 • Aktualnie rozpoczęto przygotowania formalno-prawne i zbiórkę zaliczek na termomodernizację budynku B-4 przy ul. Okólnej 136, 136 A.
  Realizacja – 2020 lub 2021 r. w zależności od możliwości finansowych Spółdzielni.

A. Grunty

Wg stanu na 31.12.2018 r. Spółdzielnia gospodarowała na 21.038 m2 gruntów, w tym grunty stanowiące:

 1.  własność Spółdzielni – 5.179 m2,
 2. współwłasność – 12.819 m2,
 3. współużytkowanie wieczyste – 3.040 m2.

B. Zasoby

 1.  Wg stanu na 31.12.2018 r. Spółdzielnia administrowała 11 budynkami mieszkalnymi, kompleksem 6 garaży szeregowych i pawilonem biurowym na OM „Okólna” o łącznej powierzchni użytkowej 14.347,04 m2, na którą składało się:
 • 290 lokali mieszkalnych o 13.391,24 m2puż,
 • 3 lokale użytkowe o 208,6 m2puż,
 • 42 garaże o 747,2 m2puż.

 2. W w/w zasobach wg stanu 31.12.2018 r. zamieszkiwało 542 mieszkańców (ilość tą ustalono na podstawie danych stosowanych przy naliczaniu opłat za używanie mieszkań).

C. Administracja

Administrowaniem Osiedla zajmuje się administrator, który zatrudniony jest w wymiarze ¾ etatu. Utrzymywaniem porządku na Osiedlu zajmuje się dwóch pracowników (2 etaty) zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zajmują się oni również usuwaniem drobnych awarii oraz wykonywaniem prac konserwacyjno- remontowych na Osiedlu. Nadto utrzymaniem zieleni zajmowała się 1 osoba na podstawie umów cywilnoprawnych.

D. Telewizja

Operatorem telewizji kablowej na Osiedlu jest firma „Multi-Media” oraz Mega-Net. Z odbiorcami programów telewizyjno-radiowych zawierają one indywidualne umowy o świadczenie usług.

E. Czystość na Osiedlu

 1. Dużo uwagi Zarząd i pracownicy Spółdzielni poświęcają utrzymaniu czystości i zieleni na Osiedlu. Utrzymanie we właściwym stanie trawników (ok. 1,8 ha) i żywopłotów (ok. 880 mb) wymaga znacznej ilości czasu i pracy oraz nakładów.
 2. Ciągłym problemem jest niszczenie mienia Spółdzielni. Nadal w wiatrołapach są tłuczone szyby, niszczone oprawy z numerami adresowymi, kradzieże żarówek z klatek schodowych i ciągów piwnicznych, pokrywanie napisami elewacji budynków, niszczenie domofonów i samozamykaczy. Wszystko to pociąga za sobą niemałe koszty, które muszą pokrywać wszyscy mieszkańcy. Stąd też, zgodnie z życzeniami części mieszkańców, zainstalowano w poprzednich latach monitoring na Osiedlu.
 3. Dużym problemem jest zanieczyszczanie Osiedla przez psy i koty. Przypominamy, że w Toruniu obowiązuje w tej kwestii uchwała Rady Miejskiej
  Torunia. Właściciele psów winni przestrzegać tej uchwały i nie dopuszczać, aby ich zwierzęta zanieczyszczały tereny zamieszkałe przez spółdzielców. Nadto apelujemy aby właściciele zakładali swoim psom podczas spacerów kagańce – unikniemy
  w ten sposób ewentualnego zagrożenia dla mieszkańców Osiedla. Spółdzielnia w 2018 r. zamontowała na terenie osiedla cztery punkty z torebkami na odchody. Jednak nie spełniają one swojej roli ponieważ torebki są odwrotnie zawłaszczanie przez pojedyncze osoby

F. Wywóz śmieci

Jak ogólnie wiadomo od dnia 1.07.2013 r. obowiązują nowe zasady wywozu i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o czym mieszkańcy zostali powiadomieni pisemnie. Opłaty są naliczane od wielkości gospodarstwa (jedno, dwu, trzy lub czteroosobowego i większego). Przypominamy, że od dn. 1.04.2014 r. wysokość miesięcznych opłat wynosi dla gospodarstwa domowego: 1-osobowego 11,- zł., 2-osobowego – 21,- zł., 3-osobowego – 30,- zł., 4-osobowego i większego – 38,- zł. (uchwała nr 725/14 Rady Miasta Torunia z dn. 20.03.2014 r.). Spółdzielnia zadeklarowała, że odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia (przez m.in. właściciela nieruchomości lub jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie) obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako odpady zmieszane i powiadamia o tym Gminę. Rada Miasta uchwaliła dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wyższe stawki opłat. Dlatego też Zarząd apeluje, aby odpady wyrzucać do właściwych pojemników co spowoduje uniknięcie wyższych opłat.

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z póżn. zmianami) Zarząd podjął uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali i garaży w poszczególnych nieruchomościach. Wyjaśniamy, że w tut. Spółdzielni nieruchomości stanowią poszczególne budynki mieszkalne wraz z działkami, na których są one zlokalizowane.
  Na terenie Osiedla istnieje 12 nieruchomości, w tym:
  – 5 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
  – 6 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z garażami w kondygnacjach piwnicznych,
  – 1 nieruchomość zabudowana garażami szeregowymi.
  Oprócz w/wym nieruchomości istnieją nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni – dotyczy to działek, na których zlokalizowane są: przepompownia ścieków, drogi i chodniki wewnątrzosiedlowe, place zabaw, biuro Spółdzielni oraz 1 działka niezabudowana między garażem przy ul. Włocławskiej 9 K a granicą działki przy ul. Włocławskiej 3-3D. Wszystkie nieruchomości posiadają swoje księgi wieczyste.
 2. Informacja n/t realizacji wniosków o ustanowienie odrębnych własności wg stanu na 31.12.2018 r.
  Zgłaszane wnioski o przekształcenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali i garaży w odrębne własności były realizowane bieżąco.
  W 2018 r. ustanowiono odrębne własności dla 9 mieszkań i dla 2 garaży. Łącznie więc do 31.12.2018 r. ustanowiono odrębne własności dla 99 mieszkań, 2 lokali użytkowych i 31 garaży oraz 1 pomieszczenia gospodarczego.

Informacyjnie Zarząd podaje, że Spółdzielnia spłaca do PKO BP SA:

 1. kredyt ( tzw. 40-letni ) zaciągnięty na budowę łącznie 28 mieszkań w tym ul. Włocławska 9 – 9 D (26 mieszkań) i ul. Okólna 136 (2 mieszkania).
  Kwoty przypadające na poszczególne mieszkania spłacają na konto Spółdzielni osoby posiadające tytuły prawne do tych mieszkań.
  W 2018 r. nastąpiły całkowite spłaty kredytów na 17 mieszkaniach. Na dzień 31.12.18 r. kredyt 40-letni spłaca 11 mieszkań w budynku
  przy ul. Włocławskiej 9-9D.
 2. kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynków przy ul. Okólnej 138-138 B i 140 C-E. Spłata tego kredytu odbywa się z funduszu remontowego przedmiotowych budynków (część).
 1. W okresie od 12.07- 9.08.18 r. została przeprowadzona lustracja pełna tut. Spółdzielni za lata 2015-2017 przez lustratorów p. Monikę Wojciechowską i p. Jerzego Dudzica działających na podstawie upoważnień wydanych przez Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu.
  Lustracją objęto całokształt działalności w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r. w zakresie lustracji pełnej zgodnie z art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.
  W wyniku lustracji lustratorzy sporządzili stosowny protokół a na jego podstawie Zarząd Związku Rewizyjnego przesłał do Spółdzielni pismo polustracyjne z dnia 30.08.18 r., w którym oceniono całokształt działalności Spółdzielni pod względem:
  – legalności – Spółdzielnia działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego,
  – gospodarności – Zarząd w sposób celowy i oszczędny dysponuje środkami, na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazania należytej dbałości o zabezpieczenie majątku,
  – rzetelności – Spółdzielnia dokumentowała wszystkie czynności i zdarzenia gospodarcze zgodnie ze stanem faktycznym. Spółdzielnia corocznie dokonywała wpłaty składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie na podstawie art. 266 Ustawy prawo spółdzielcze.
 2. W dn. 29.10.2018 r. przedstawiciele PKO BP SA w Toruniu dokonali kontroli ewidencji analitycznej zadłużeń z tyt. kredytów mieszkaniowych.
  Z kontroli sporządzony został raport, w którym zawarto m.in. następujące stwierdzenia:
  – Spółdzielnia posiada analitykę prowadzoną komputerowo, zawierającą wymagane
  elementy,
  – stany księgowe 6 kont są zgodne ze stanami wynikającymi z ksiąg banku,
  – normatyw jest naliczany i księgowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  – sprawdzono ponadplanowe i całkowite spłaty w 100%,
  – odsetki proste naliczane są prawidłowo, w związku z terminowymi spłatami normatywu podlegały wykupowi przez budżet państwa do 31.12.2017 r.,
  – odsetki naliczone do 31.12.2017 r. zwiększyły zadłużenie wobec budżetu państwa na dzień i w wysokości zgodnej z faktycznym wykupem, zgodnie z informacją banku, natomiast od 01.01.2018 r. podlegały spłacie,
  – oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych było naliczane i księgowanie w sposób prawidłowy. W związku z terminową i systematyczną spłatą normatywu podlegało anulowaniu na koniec 2017 r.
  Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Z postanowień statutu wynika obowiązek opracowania unormowań wewnętrznych w postaci regulaminów i zasad, które dotyczą:
– regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
– regulamin Rady Nadzorczej,
– regulamin Zarządu,
– zasady używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
– zasady rozdziału kosztów gospodarki zasobami i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
– zasady tworzenia i gospodarowania funduszami,
– zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów.
Ponadto w Spółdzielni obowiązują również regulaminy nie wynikające z postanowień statutu:
– regulamin napraw wnętrz lokali,
– regulamin działalności konserwacyjnej,
– regulamin prowadzenia w lokalach mieszkalnych działalności gospodarczej,
– zasady korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
– zasady i sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji,
– regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych.
Powyższe regulaminy są opracowane na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni oraz na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w Spółdzielni.

Aktualności

1.04.2019 r. SMBDJ Zakole 049

Spółdzielnia nieczynna

W dniu 02.05.2019 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

colors-containers-contemporary-1571174

Remont w budynku B-2 (ul. Okólna 142-142 A) i budynku B-3 (ul. Okólna 142 B-C)

W dniu 15.04.2019 r. przystępujemy do wykonania wymiany okien na klatkach schodowych i we wiatrołapach .

action-builder-construction-544966

Remont w budynku B-2 (ul.Okólna 142-142 A)

W dniu 23.04.19 r. wykonawca zewnętrzny przystąpi do remontu pokrycia dachu i montażu okna połaciowego.

DOKUMENTY

KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych
Zakole

Włocławska 9E
87-100 Toruń

NIP: 879-00-06-230
REGON: 005720615

Biuro spółdzielni czynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:00 – 15:00
09:00 – 17:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00

Kasa spółdzielni czynna

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

08:00 – 14:00
10:00 – 16:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: +48 56 651 44 96
Numer telefonu: +48 56 651 44 97
Email: biuro@smzakole.pl
Email: zakole@zis.com.pl

Zamknij menu